For institutionsledere

For skole og institutionsledere

Opnå det bedste miljø for indlæring

Du kender til krydspresset man som skole og institutionsleder vil stå i, hvor der skal træffes beslutninger og tages ansvar under et pres fra forældre, medarbejdere og sektionschefer med forskellige og ind i mellem modsatrettede interesser og forventninger.

Tiltagende krav, besparelser, nedskæring, fusion, medarbejdere der reagerer med fysiske og psykiske stresssymptomer, forældre der lægger pres på medarbejdere, børn der reagerer og måske ikke vil i skole eller egentlig har behov for rammer, der ikke der ikke er mulige at skabe, med de midler der er til rådighed. Og samtidig et ansvar for, at institutionen har godt ry og omdømme, og ansvar for, at der opnås det bedste miljø for indlæring og godt målbart udkom, inden for de rammer af lovgivningsmæsige forpligtigelser og den økonomiske ramme, der er givet.

Det vækker typisk usikkerhed og bekymring hvis du som institutions- eller skoleleder jævnligt står over for medarbejdere der er frustrerede, forældre der er frustrerede og i tilfælde måske direkte ubehagelige og aggressive over for dig, eller dine ansatte. Måske reagerer du selv med fysiske og psykiske stresssymptomer i perioder, og oplever presset og bekymringerne når du står over for en medarbejder der bryder sammen og måske må sygemeldes grundet stress.

I tilfælde af stress

En del kommuner har ansat psykologer eller stresscoaches der kan tale med den enkelte medarbejder i tilfælde af stress eller sygemelding, eller samarbejdsaftaler med eksterne samarbejdspartnere og konsulentvirksomheder, som varetager akut krisehjælp eller psykologforløb til stressramte medarbejdere. Dette er en god og fornuftig løsning, for at hjælpe den enkelte medarbejder efter oplevelse af en voldsom og ubehagelig hændelse, eller til at komme tilbage i arbejde efter stresssygemelding. I tilfælde af stress, er det dog typisk tilfældet at der er flere i institutionen der reagerer med fysiske og psykiske stresssymptomer, og det gælder ofte både ledere, mellemledere, medarbejdere og børn. Og når det er tilfældet vil det være en mere meningsfuld og optimal løsning at søge en mere målrettet indsats, med henblik på, at forandre de forhold der er med til at stressbelaste både ansatte og børn.

Stresssymptomer opstår altid i samspillet mellem organismen og omgivelserne, altså i samspillet mellem organismens individuelle dispositioner og forhold i omgivelserne. Eller for mennesker, måske nærmere sagt, mellem os, med vores særlige personlighedrelaterede træk, vores personlighedsmæssigt forankrede mønstre i måder at tænke- føle- og handle, osv., og i samspil med noget i omgivelserne. Det er her væsentligt at skelne mellem indre stressorer (organismen iboende) og ydre stressorer (knyttet forhold i omgivelserne). Når flere i organisationen reagerer med stresssymptomer vil det være væsentligt at fokusere en målrettet indsats på ydre stressorer for at reducere på stressbelastning for alle i organisationen. Dette sker sjældent, hvis det kun fokuseres på en individualiseret tilgang hvor den enkelte medarbejder (eller det enkelte barn) tilbydes et individuelt psykologforløb.

Ved en fokuseret indsats rettet mod ydre stressorer, altså ydre belastende forhold, med samtidig anerkendelse af de mere fastsatte lovgivningsmæssige og økonomiske rammer, der er et vilkår, vil der kunne tilstræbes et mindre stresende miljø for såvel børn som medarbejdere. Og proffilering som institution der fokuserer på at tilstræbe stressfrit miljø for både børn og medarbejdere vil være væsentlig for både løsning af kerneopgaven, væsentlig for medarbejdere og børnenes trivsel, væsentlig i forhold til rekruttering af de dygtigste medarbejdere, væsentlig i forhold til institutionens ry og omdømme.